Основні аспекти адаптації стандартів ISO 9000 до медичних установ

medicВ основу національної політики в сфері охорони здоров’я більшості європейських країн покладено забезпечення високої якості надання медичної допомоги. Це відображається у відповідних державних програмах, які там приймаються та діють. Відповідно до стратегії Всесвітньої організації охорони здоров’я пріоритетними вимогами до якісної медичної допомоги є її доступність, безпечність, ефективність, орієнтованість на пацієнта, вчасність, раціональність та справедливість.Основні ж причини низької якості за даними ВООЗ криються в недоліках системи організації медичної допомоги. Їх усуненню сприяє впровадження системи управління якістю, розробленої відповідно до вимог міжнародних або гармонізованих з ними національних стандартів ISO серії 9000. З січня минулого року наявність сертифікату відповідності на таку систему стала обов’язковою умовою для отримання вітчизняними установами вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги вищої категорії акредитації.

На сьогоднішній день фахівцями ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» сертифіковані системи управління якістю 10 закладів охорони здоров’я Запорізької області. Це ТОВ «Візус», КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги», КУ «Обласний медичний центр репродукції людини», ТОВ «Клініка «Мотор Січ», медико-санітарна частина ПАТ «Мотор Січ», ТОВ «Санаторій «Арктика», санаторій «Нафтохімік» ПП «Курорти Приазов’я» та клінічні санаторії ПрАТ «Приазовкурорт» – «Великий Луг», «Бердянськ», «Лазурний». Ще  три медичні установи знаходяться на стадії розробки своїх систем. Спеціалісти ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» надають їм консультаційну допомогу та проводять навчання медпрацівників, які увійшли до ініціативних груп з розробки систем управління якістю у цих закладах. Зважаючи на те, що вітчизняні заклади охорони здоров’я акредитуються раз на три роки, у багатьох з них ще є час до закінчення дії атестату акредитації, щоб розробити та сертифікувати відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000 власну систему управління якістю. Проте медичним установам не варто зволікати, адже розробка системи управління – це доволі довгий і кропіткий процес, який потребує залучення значної частини людських ресурсів.

Стандарти ISO серії 9000 на сьогоднішній день поширені більш ніж в 190 країнах світу. При цьому вони можуть бути застосовні до будь-якого підприємства і організації, незалежно від їх розміру, форми власності та сфери діяльності. Як свідчить міжнародний досвід, впровадження системи управління якістю в організації сприяє спрощенню системи надання послуг та підвищенню їх якості, встановленню налагодженого зворотного зв'язку зі споживачами, покращенню робочого клімату, забезпеченню стабільної роботи в умовах плинності персоналу, прийняттю раціональних та ефективних рішень на основі фактів. У результаті діяльність організації стає більш зрозумілою та прозорою, в ній встановлюється чіткий розподіл відповідальності, підвищується рівень внутрішньої організованості та зменшується кількість помилок. Очевидно, що ознайомившись із зазначеними стандартами, керівники медичних установ не отримають чіткої відповіді з приводу їх практичного застосування в сфері охорони здоров'я, оскільки ці стандарти описують загальні механізми взаємодії процесів, тобто універсальні. Розглянемо основні моменти застосування цих стандартів у медичній галузі.

Стандарти ISO 9000 – це документи, які встановлюють вимоги до системи якості, її організаційної структури та функціонального наповнення. Ці стандарти ґрунтуються на принципі управління процесами. В адаптації до медичного закладу процеси можна розподілити на чотири групи: пов’язані з відповідальністю керівництва у сфері якості; з управлінням ресурсами для забезпечення діагностики та лікування; процеси надання медичної допомоги (профілактичний, лікувальний, діагностичний, реабілітаційний, догляду за хворими та ін.); процеси моніторингу, вимірів, оцінки, аналізу та поліпшення кожного виду діяльності. При цьому зазначені групи процесів у певних межах відбуваються на всіх рівнях управління – від керівника закладу до безпосередніх виконавців.

Управління якістю слід починати із планування показників якості, які формуються відповідно до стратегічних напрямків діяльності медичного закладу і мають бути переважно кількісними. Крім того будь-яка система управління потребує формалізації, а саме – документального опису та запровадження документообігу як засобу встановлення інформаційних зв’язків у системі. Ієрархія документів системи управління якістю згідно з положеннями стандартів ISO серії 9000 має три рівні. Вона повинна складатись із «Настанови з якості» – провідного документу, який описує систему управління якістю в закладі, задокументованих методик із моделями процесів, а також документів, які підтверджують виконання робіт, тобто первинної медичної документації, протоколів аудитів, самооцінки. Зазначену документацію можна поєднати з тією, що вже існує у медичному закладі і відповідає стандартам державної акредитації. А саме: «Настанову з якості» – зі Статутом закладу, задокументовану методику з описом відповідного процесу на рівні відділення – з «Положенням про структурний підрозділ», опис процесу на персональному рівні – з Посадовою інструкцією медичного працівника. Одним із принципів управління якістю є залучення персоналу в процес розробки інструкцій та інших документів системи, оскільки рядові медпрацівники на місцях часто розуміють реальні умови краще, ніж керівники вищого рівня.

Основним завданням внутрішнього контролю якості є визначення ступеня відповідності діяльності і конкретних результатів роботи лікувально-профілактичного закладу прийнятим стандартам. Збір даних про перебіг і результати процесів проводиться шляхом постійного та періодичного планового моніторингу. Періодичний моніторинг можна здійснювати, застосовуючи внутрішні аудити та самооцінку діяльності медичного закладу за встановленими критеріями, що відповідають запланованим показникам. Крім того система внутрішнього контролю повинна включати вивчення задоволеності пацієнтів медичним обслуговуванням, аналіз показників, що характеризують якість та ефективність медичної допомоги, виявлення й аналіз недоліків, лікарських помилок та інших факторів, що спричиняють негативний вплив і призводять до зниження якості й ефективності медичної допомоги.  Результати  оперативного моніторингу, аудитів, самооцінки слугують вхідними даними для підготовки рекомендацій щодо попередження лікарських помилок і недоліків у роботі, поліпшення якості й ефективності медичної допомоги, вибору найраціональніших управлінських рішень, проведення оперативних корегувальних заходів і контролю за їх реалізацією.

Варто відзначити, що отриманий сертифікат на систему – не кінцевий результат, адже однією з вимог стандарту є постійне вдосконалення системи управління якістю та підвищення її результативності.Тобто потрібно регулярно переглядати і актуалізувати існуючі документи з урахуванням більш сучасних підходів до діагностики та лікування, нових видів послуг і т.д. Тільки за таких умов система управління якістю буде ефективно працювати і дасть позитивний результат.

Фахівці ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» мають багаторічний досвід в питаннях впровадження та сертифікації систем управління якістю. На максимально вигідних для вас умовах ми проведемо діагностику вашої медичної установи на готовність до впровадження системи, надамо допомогу в підготовці необхідних документів і в навчанні внутрішніх аудиторів, а також виконаємо роботи з сертифікації. Чекаємо вас за адресою: м Запоріжжя, вул. Антенна, 10. Тел.: (061) 224-69-85.

Ви знаходитесь тут:ГоловнаІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКААрхів новинОсновні аспекти адаптації стандартів ISO 9000 до медичних установ

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014