Словник

Пропонуємо Вам ознайомитися з термінами в галузі стандартизації, метрології та сертифікації

Сертифiкацiя — процедура, за допомогою якої незалежна вiд виготовлювача, постачальника та споживача сторона документально пiдтверджує вiдповiднiсть продукцiї вимогам, встановленим у нормативних документах.

Оцінка відповідності — процес, який демонструє, що встановлені вимоги щодо продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу були виконані.

Стандартизація — діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового користування стосовно розв’язання наявних чи можливих проблем і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості за даних умов. Зокрема ця діяльність проявляється у процесах розроблення, видання та застосування стандартів. Суттєві вигоди від стандартизації полягають у підвищенні відповідності продукції, процесів та послуг їхньому призначенню, усуненні перешкод у торгівлі та сприянні науковотехнічній співпраці.

Міжнародна стандартизація — стандартизація, що проводиться на міжнародному рівні та участь в якій є доступною для відповідних органів усіх країн

Регіональна стандартизація — стандартизація, що проводиться на відповідному регіональному рівні та участь в якій є доступною для відповідних органів лише одного географічного, політичного чи економічного регіону

Національна стандартизація — стандартизація, що проводиться на рівні однієї певної країни

Нормативний документ — документ, що встановлює правила, загальні принципи чи характеристики різного виду діяльності або її результатів. Термін «нормативний документ» є робовим терміном, що охоплює такі поняття як «стандарт», «технічні умови», «настанова (правила)» та «регламент».

Стандарт — створений на основі консенсусу та ухвалений визнаним органом нормативний документ, що встановлює для загального і багаторазового користування правила, настановчі вказівки або характеристики різного виду діяльності чи її результатів і який є спрямованим на досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній сфері та доступний широкому колу користувачів.

Технічні умови (ТУ) — нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати виріб, процес чи послуга. В технічних умовах у разі потреби потрібно зазначати методику (-и) за якою (-ими) можна визначити, чи дотримано даних вимог. Технічні умови можуть бути стандартом або частиною стандарту.

Настанова: звід правил (правила) — нормативний документ, що рекомендує практичні прийоми чи методи проектування, виготовлення, монтажу, експлуатації або утилізації обладнання, конструкцій чи виробів. Настанова може бути стандартом, частиною стандарту або іншим не залежним від стандарту документом.

Регламент — прийнятий органом влади нормативний документ, що передбачає обов’язковість правових положень.

Технічний регламент — регламент, що містить технічні вимоги або безпосередньо, або через посилання на стандарт, технічні умови, настанову чи їхній зміст.

ДСТУ (Державні стандарти України) — стандарти, розроблені відповідно до чинного законодавства України, що встановлюють для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості, розроблені на основі консенсусу та затверджені уповноваженим органом. Згідно із Законом України «Про стандартизацію» це Положення стосується національних стандартів, кодексів усталеної практики, класифікаторів, каталогів, а також міждержавних нормативних документів. Стандарти ДСТУ існують з 1993 року.

ЗВТ (абревіатура) — засоби вимірювальної техніки.

Ви знаходитесь тут:ГоловнаСловник

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014